Privacy Policy

1.1 In dit privacy reglement hebben begrippen met een hoofdletter dezelfde betekenis als in de algemene voorwaarden, tenzij dat uitdrukkelijk anders is bepaald.

1.2 In dit privacybeleid beschrijven wij de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld of gegenereerd wanneer u gebruikt maakt van onze website. Ook leggen wij uit hoe we uw persoonsgegevens beschermen, delen en gebruiken en hoe u contact met ons op kunt nemen.

1.3 In het geval dat u bij ons een aankoop doet, contact opneemt met onze klantenservice, nieuwsbrieven wilt ontvangen, gebruik maakt van de website of een account aanmaakt vragen wij u persoonsgegevens met ons te delen. Op deze manier kunnen wij onze producten en diensten met u delen.

Deze persoonsgegevens omvatten uw:

Wij gebruiken uw persoonsgegevens als volgt:

Wanneer u onze website gebruikt, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om het gevraagde product of de gevraagde dienst te leveren. Wanneer u bijvoorbeeld een aankoop doet op www.videovansint.nl, zullen wij de door u opgegeven contactgegevens gebruiken om met u te communiceren over de aankoop. Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice, zullen wij gegevens over u, zoals leverings- of betalingsgegevens, of het product dat u gekocht hebt, gebruiken om u te helpen een probleem of vraag op te lossen.

1.4 Informatie over promotiedoeleinden en producten:

Wanneer u daarvoor toestemming geeft, sturen wij u marketingberichten en nieuws over onze producten en diensten. Uiteraard kunt u zich op elk gewenst moment afmelden.

Indien u een bestaande klant bent kunnen wij, voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, de door u verstrekte contactgegevens gebruiken om u marketingberichten te sturen over soortgelijke producten of diensten (tenzij u zich hiervoor hebt afgemeld). In andere gevallen vragen wij uw toestemming voor het toezenden van marketingberichten. Wij kunnen de gegevens die u aan ons verstrekt, evenals gegevens van andere producten of diensten gebruiken om u gepersonaliseerde berichten te sturen over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn.

1.5 De Video van Sint B.V. zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen in de navolgende gevallen:

Wij kunnen persoonsgegevens die wij over u hebben eveneens doorgeven in geval van verkoop of overdracht van het geheel of een gedeelte van ons bedrijf of activa (waaronder in geval van reorganisatie, splitsing, ontbinding of fusie).

1.6 Bewaring en beheer van uw persoonsgegevens:

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u uw account bij Video van Sint aanhoudt. U kunt ten alle tijden inloggen en uw persoonsgegevens inzien. Indien u hierin correcties wilt aanbrengen kan dit via [email protected]

Video van Sint B.V maakt gebruik van technische veiligheidsmaatregelen inclusief versleuteling van uw wachtwoorden om uw persoonsgegevens te beveiligen.

1.7 De Video van Sint B.V. maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De Video van Sint B.V. gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens de bestelling geen cookies ontvangt.

1.8 Dit privacy reglement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van verwijzingen (zogeheten 'links') met de Site zijn verbonden. Door het aanklikken c.q. volgen van de verwijzingen, wordt de Site verlaten. De Video van Sint B.V. heeft geen zeggenschap over de inhoud van internetsites van derden en is niet op de hoogte van de aldaar geldende privacyregels. Het is verstandig om bij gegevensverstrekking op internetsites van derden eerst het daar geldende privacybeleid door te nemen. De Video van Sint B.V. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

1.9 Dit privacy reglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Site en/of (aan klanten) via berichtgeving per e-mail.

1.10 Mocht u nog vragen hebben over dit privacy reglement dan kunt u een e-mail sturen aan [email protected] Onze Klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op inzage en correctie van uw gegevens.

Gebruiksvoorwaarden

Gebruik is acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden
Door de website www.videovansint.nl (hierna: 'Site') te bezoeken en/of gebruik te maken van de Site, verklaart u zich akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door.

Informatie en beperking van aansprakelijkheid
Deze Site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. De Video van Sint B.V. zal zich inspannen om juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden op de Site, maar geeft geen garantie dat de aangeboden informatie juist, volledig en actueel is. De informatie op de Site is slechts een bron van algemene informatie en dient bijvoorbeeld niet als een advies. De Video van Sint B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden van de informatie op de site. De Video van Sint B.V. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing te allen tijde aanpassingen, verbeteringen en wijzigingen aan te brengen in de informatie.

De Video van Sint B.V. geeft geen enkele garantie voor het juist functioneren van de Site. De Video van Sint B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou ontstaan als gevolg van uw toegang of gebruik of onmogelijkheid van toegang of gebruik van de Site of uw afhankelijkheid van informatie op de site, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van De Video van Sint B.V.. Het gebruik van (informatie op) de Site geschiedt volledig voor risico van de gebruiker. De Video van Sint B.V. is voorts niet aansprakelijk voor schade welke het directe en/of indirecte gevolg is van het gebruik van elektronische middelen waarvan bij communicatie gebruik wordt gemaakt en/of via welke middelen communicatie plaatsvindt, zoals, maar niet beperkt tot, schade die het gevolg is van virussen, storingen en/of vertragingen van elektronische communicatie, interceptie en/of manipulatie en elektronische communicatie door derden of door computerprogramma's die gebruikt worden voor de elektronische communicatie.

De Site kan links naar websites van derden bevatten. De Video van Sint B.V. is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van websites die een link bevatten naar de Site en websites waarnaar de Site een link bevat. Het privacy reglement op de Site is niet van toepassing op enige andere website dan de Site.

Gebruik en intellectuele eigendomsrechten
De Site en de informatie op de Site (de daarop voorkomende materialen daarin begrepen) zijn beschermd op grond van het auteursrecht, het naburig recht, het merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht en ongeautoriseerd gebruik daarvan is onrechtmatig en strafbaar.

De Video van Sint B.V. verleent u uitsluitend toestemming om (de informatie op) de Site te lezen, te zien, te beluisteren en kopieën daarvan te maken voor uw eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik door het printen of opslaan daarvan. Het creëren van links, hypertext links en/of deeplinks tussen de Site en een externe website is toegestaan, mits dit in overstemming is met algemene fatsoensnormen, het recht, de openbare orde en/of de goede zeden. De Video van Sint B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om te allen tijde maatregelen te nemen tegen het linken naar de Site indien De Video van Sint B.V. van mening is dat de betreffende link de reputatie van De Video van Sint B.V. op de Site schaadt of anderszins nadeel toebrengt aan De Video van Sint B.V. en/of de Site. U stemt ermee in dat u op eerste verzoek van De Video van Sint B.V. een link naar de Site per direct zult verwijderen.

De Site dient normaal gebruikt te worden. Het is niet toegestaan de Site zo te gebruiken dat hiermee (i) het gebruik van andere internetgebruikers wordt gehinderd of (ii) het functioneren van de Site kan worden belemmerd of beschadigd of (iii) de informatie op de Site of onderliggende software kan worden aangetast. Het is verboden om materiaal te (doen) plaatsen op de Site welke naar het oordeel van De Video van Sint B.V. als wederrechtelijk, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch of op andere manier als illegaal beschouwd kan worden. Indien de Site wordt bezocht van buiten Nederland, bent u verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale regelgeving.

In het geval u gevraagd of ongevraagd ideeën en/of materialen, zoals teksten, composities, geluids- of beeldopnamen, informatie of andersoortige communicatie plaatst op de Site of per e-mail of anderszins naar De Video van Sint B.V. verzendt, dan is De Video van Sint B.V. gerechtigd om deze ideeën en materialen zonder enig voorbehoud en kosteloos te gebruiken en/of commercieel te exploiteren en u zult gehouden zijn om alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot deze ideeën en materialen, thans reeds of in de toekomst bestaand, zoals het recht om deze ideeën en materialen op welke wijze en in welke vorm en waar dan ook ter wereld en met welk doel dan ook openbaar te maken en te reproduceren, volledig kosteloos aan De Video van Sint B.V. over te dragen. De Video van Sint B.V. zal niet gehouden zijn om enige vertrouwelijkheid in acht te nemen in verband met bedoelde ideeën en materialen. U vrijwaart De Video van Sint B.V. van en zult De Video van Sint B.V. schadeloos dienen te stellen voor iedere aanspraak, vordering en handeling van derden jegens De Video van Sint B.V. verband houdende met het gebruik en/of de exploitatie van deze ideeën en materialen door of vanwege De Video van Sint B.V. in het geval dit gebruik of deze exploitatie een inbreuk maakt op enig (intellectueel) eigendomsrecht van derden, dan wel anderszins in strijd is met de wet.

Als u één van de gebruiksvoorwaarden als hierin opgenomen schendt, behoudt De Video van Sint B.V. zich het recht voor om uw recht om de Site te gebruiken onmiddellijk in te trekken, met uitdrukkelijk voorbehoud van haar overige rechten.

Persoonsgegevens
Alle gegevens in verband met uw persoon, die u via de site verstrekt, worden behandeld in overeenstemming met de privacy reglement op de Site.

Nietigheid
Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of anderszins niet geldig is, dan tast zulks de geldigheid van deverige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet aan. In geval van nietigheid van enige bepaling zullen partijen de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die de inhoud en bedoeling van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen in verband met deze gebruiksvoorwaarden zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.